ขอความร่วมมมือบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมตอบแบบวัดฯ (ITA) แบบวัดคุณธรรมฯ บุคลากรกรมสบส. ITA