ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการนำร่องถ่ายโอนงานภาครัฐ (Sandbox) งานรับรองหลักสูตรและสถานศึกษา (นวด/สปา)