พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565