รับการตรวจประเมินรางวัล PMQA หมวด 1 ด้านการนำองค์กร และหมวด 6 ด้านการมุ่งเน้นระบบปฎิบัติการ