ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมิน PMQA หมวด 1 และหมวด 6