ผลการสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด ?

มาก 71 63.39%
ปานกลาง 21 18.75%
น้อย 10 8.93%
ควรปรับปรุง 10 8.93%