ผลการสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด ?

มาก 67 65.05%
ปานกลาง 20 19.42%
น้อย 9 8.74%
ควรปรับปรุง 7 6.80%