ผลการสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด ?

มาก 66 66.00%
ปานกลาง 18 18.00%
น้อย 9 9.00%
ควรปรับปรุง 7 7.00%