ผลการสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด ?

มาก 69 65.71%
ปานกลาง 20 19.05%
น้อย 9 8.57%
ควรปรับปรุง 7 6.67%