ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

“เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ”

คำอธิบายเพิ่มเติม : วิสัยทัศน์

- เป็นหน่วยงานต้นแบบ หมายถึง เป็นหน่วยงานที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงาน และของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

- ต้นแบบด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล หมายถึง กพร. มีระบบการปฏิบัติงาน ตามแนวทางเกณฑ์มาตรฐานสากล เช่น PMQA/TQA/HA เป็นต้น

- ยึดหลักธรรมาภิบาล หมายถึง บุคลากรของกพร. ทุกคน ต้องปฏิบัติงานและมีพฤติกรรมการทำงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทุกหัวข้อ

- กรอบระยะเวลาบรรลุวิสัยทัศน์ ภายใน 4 ปี คือ ปี พ.ศ. 2560

พันธกิจ

1.

พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการของกรมฯ และ กพร. ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

2.

พัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล ของ กพร. ให้มีประสิทธิภาพ

3.

พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ ของ กพร. ให้มีประสิทธิภาพ

4.

พัฒนาระบบการจัดการความรู้ของ กพร. ให้มีประสิทธิภาพ

ค่านิยม

“เชี่ยวชาญ ประสานงานฉับไว แนวคิดกว้างไกล ร่วมใจให้บริการ ”

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการของกรมฯ และกพร.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ของ กพร.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ ของ กพร. ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการของกรมฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการจัดการความรู้ ของ กพร.

แผนงาน / โครงการ งบประมาณ ปีงบฯ 2558