ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

“กรม สบส. เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสากล ”

พันธกิจ

1.

ส่งเสริม สนับสนุนทุกหน่วยงานให้มีการดำเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ PMQA

2.

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาพรวมของกรม สบส. ให้ได้มาตรฐานสากล

ค่านิยม

“สมรรถนะเป็นฐาน ประสานงานฉับไว แนวคิดกว้างไกล ใส่ใจบริการ ”

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ