วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม/ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ กพร. : Vision

“กรม สบส. เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง มีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน ภายในปี พ.ศ. 2566 ”

พันธกิจ : Mission

1.

ส่งเสริม สนับสนุนทุกหน่วยงานให้มีการดำเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ PMQA 4.0

2.

ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาระบบบริหารจัดการภาพรวมของกรม สบส. ให้ได้มาตรฐานสากล

3.

พัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกหน่วยงานในการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์มาตรฐาน PMQA 4.0

ค่านิยม

“สมรรถนะเป็นฐาน ประสานงานฉับไว แนวคิดกว้างไกล ใส่ใจบริการ ”

หน้าที่ตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจแห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ภายใต้ราชกิจจานุเบกษา 28 ธันวาคม ข้อ 4 กำหนดให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพี่ยวกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการภายในกรม

2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม

3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม

4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เป้าประสงค์ (Goal): ระบบบริหารจัดการของหน่วยงานและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เป้าประสงค์ (Goal): เครือข่ายของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เป้าประสงค์ มิติภายนอก

1. ระบบราชการของกรมฯ มีมาตรฐานสากล

2. การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรกรมฯ ในการพัฒนาองค์กร

เป้าประสงค์ มิติคุณภาพ

1. ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น ต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2. การบริการของกรมฯ ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนรได้ ส่วนเสีย

เป้าประสงค์ มิติประสิทธิภาพ

1. ระบบงานของกรมฯ มีประสิทธิภาพตอบสนองผู้รับบริการ และผู้มีส่วนรได้ ส่วนเสีย

2. การบูรณาการการปฏิบัติงานของกรมฯ ที่มีประสิทธิภาพ

3. เครือข่ายได้รับการสร้างและพัฒนาด้านการพัฒนาระบบราชการกรมฯ

4. กรมฯ มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์ มิติการพัฒนาองค์กร

1. พัฒนาบุคลากรของกรมฯ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร

2. ส่งเสริม/สร้างวัฒนธรรม กพร. ให้ทำงานเป็นทีม และการเรียนรู้