ภารกิจ

ภารกิจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (คำชี้แจงประกอบคำขอจัดตั้งส่วนราชการกรมฯ ณ วันที่ 27 เม.ย. 2560)

1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม

2) ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม

3) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานภายในกรม

4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจ ฝ่ายบริหาร

1) งานควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และปฏิบัติงานด้านระบบบริหารงบประมาณ การเงิน/บัญชีและพัสดุครุภัณฑ์

2) งานสารบรรณและธุรการทั่วไป

3) งานบริหารงานบุคคล

4) งานเลขานุการสำนักงาน

5) งานติดต่อประสานงานต่างๆ

6) งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

7) งานกำกับติดตามตามมาตรการประหยัดพลังงาน

8) งานการจัดการสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน (มาตรการ 5ส และ 3เก็บ)

9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง

1) งานส่งเสริม พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับกรม และระดับหน่วยงาน

2) งานเสนอขอรับรางวัลภาครัฐ ระดับกรม

3) งานพัฒนาองค์กร ระดับกรม

4) งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส

5) งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO

6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจ กลุ่มพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

1) งานจัดทำ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรมและระดับหน่วยงาน

2) งานประเมินผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ

3) งานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

4) งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

5) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจ กลุ่มยุทธศาสตร์และโครงสร้าง

1) งานพัฒนาปรับปรุง บทบาท ภารกิจ โครงสร้าง ระบบงานของกรมสนับสนุน-บริการสุขภาพและหน่วยงาน

2) งานแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

3) งานถ่ายโอนภารกิจกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

4) งานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

5) งานพัฒนาองค์กรและบุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

6) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย