ภารกิจ

ภารกิจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (คำชี้แจงประกอบคำขอจัดตั้งส่วนราชการกรมฯ ณ วันที่ 10 ก.พ. 2558)

1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม

2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม

3) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานภายในกรม

4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1) งานควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และปฏิบัติงานด้านระบบบริหารงบประมาณ การเงิน/บัญชีและพัสดุครุภัณฑ์

2) งานสารบรรณและธุรการทั่วไป

3) งานบริหารงานบุคคล

4) งานเลขานุการสำนักงาน

5) งานติดต่อประสานงานต่างๆ

6) งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร่วมกับกลุ่มพัฒนาโครงสร้างองค์กรและระบบงาน)

7) งานติดตามกำกับ ตามมาตรการประหยัดพลังงาน

8) งานการจัดการสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน (มาตรการ 5 ส และ 3 เก็บ )

9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง

1) งานส่งเสริม พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2) งานถ่ายโอนภารกิจกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

3) งานเสนอขอรับรางวัลภาครัฐ ระดับกรม

4) งานพัฒนาองค์กรและบุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

5) งานสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจ กลุ่มพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

1) งานจัดทำ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรมและระดับหน่วยงาน

2) งานประเมินผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม และระดับหน่วยงาน

3) งานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

4) งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

5) งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส

6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจ กลุ่มพัฒนาโครงสร้างองค์กรและระบบงาน

1) งานพัฒนาปรับปรุง บทบาท ภารกิจ โครงสร้าง ระบบงานของกรมสนับสนุน-บริการสุขภาพและหน่วยงาน

2) งานแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

3) งานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

4) งานจัดการความรู้ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

5) งานจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำชมเชย

6) งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย