ขนาดอักษร

 

 
วิสัยทัศน์
กรม สบส. เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง มีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน ภายในปี พ.ศ.2566
พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุนทุกหน่วยงานให้มีการดำเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ PMQA ๔.๐

2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบบริหารจัดการภาพรวมของกรม สบส. ให้ได้มาตรฐานสากล

3. พัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกหน่วยงานในการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน PMQA ๔.๐เป้าหมาย

1. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม

2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม

3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายค่านิยม

สมรรถนะเป็นฐาน ประสานงานฉับไว แนวคิดกว้างไกล ใส่ใจบริการ


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 005053 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560