ขนาดอักษร
ITA สำนักเลขานุการกรมการจัดซื้อจัดจ้่างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

      ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุสำนักงาน
      ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุสำนักงานคอมพิวเตอร์
      ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุสำนักงานคอมพิวเตอร์ (ดรัมและหมึกพิมพ์)
      ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
      ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมา ญาณพงศ์
      ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมา ศราวรณ์
      ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมา วิไลพร
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

      นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      หลักเกณฑ์ตามกฏ ก.พ. ปี 2564
      การคัดเลือกเพื่อบรรจุ
      หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการย้าย การโอน การให้ปฏิบัติราชการและการยืมตัวข้าราชการ
      หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
      หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

      ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดการความรู้ 10-2-64
      ประชุมควบคุมภายใน. 3-2-64
      ประชุมถอดบทเรียน 24-12-64
      ประชุมจัดทำคู่มือปฎิบัติการ 18-20 -5-64
      เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ 12-5-64
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 005055 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560