ขนาดอักษร

 

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


ประวัติกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเริ่มต้นด้วยการจัดตั้งกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ถูกกำหนดให้มีตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร1009.4/10 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2545 เป็นหน่วยงานภายในระดับกอง ขึ้นตรงต่ออธิบดี ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2546

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร = หน่วยงานดูแลด้านคุณภาพองค์กร (TQM) ในการพัฒนาระบบราชการในภาพรวม

มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โดยนำวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพือประโยชน์สุข ของประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามเจตารมณ์ของการปฏิรูประบบราชการ ซึ่งเนื้อหาสาระหลักของงานที่ปฏิบัติเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ระบบการพัฒนา ระบบราชการไทย (พ.ศ.2546-2550) และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หรืออาจจะเปรียบเทียบง่ายๆ คือ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะรองรับงานในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 005055 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560