แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ


แผนพัฒนาหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการ

ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม กพร.

สรุปคะแนนผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2558

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ปี 2556 - 2561


การพัฒนาระบบราชการ


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (HA)งานสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


เอกสารการปฏิบัติงานตามภารกิจของ กพร. (Intranet)


คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด ?

เลือกข้อใดข้อหนึ่ง และบอกเหตุผลของการเลือกข้อนั้นๆด้วยค่ะ

มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง

เหตุผล :


ดูผลการสำรวจความคิดเห็น