แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ


ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม กพร.

ระบบราชการ 4.0

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

งานสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด ?

เลือกข้อใดข้อหนึ่ง และบอกเหตุผลของการเลือกข้อนั้นๆด้วยค่ะ

มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง

เหตุผล :


ดูผลการสำรวจความคิดเห็น