แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ


แผนพัฒนาหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการ

ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม กพร.

สรุปคะแนนผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2559

ระบบราชการ 4.0


การพัฒนาระบบราชการ


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ


การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)


การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (HA)งานสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องคุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด ?

เลือกข้อใดข้อหนึ่ง และบอกเหตุผลของการเลือกข้อนั้นๆด้วยค่ะ

มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง

เหตุผล :


ดูผลการสำรวจความคิดเห็น