ประชุมการปรับบทบาท ภารกิจกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 08 สิงหาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 33

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมเรื่องปรับบทบาท ภารกิจกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุขสามัคคี ชั้น 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ