หลักธรรมมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 17 ธันวาคม 2555
จำนวนผู้เข้าชม 1589

หลักธรรมมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประกอบด้วย 4 หลักการสำคัญและ 10 หลักการย่อย ดังนี้

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555