• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 แผนบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี วันที่ 22 มกราคม 2013 กพร.
2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย วันที่ 25 กันยายน 2012 กพร.