รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร สรุปประเด็นสาระสำคัญ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์องค์กร ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


รายละเอียดเอกสาร

สรุปประเด็นสาระสำคัญ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์องค์กร ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 21 สิงหาคม 2560

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 14

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน