รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร แบบฟอร์มรายงานผล (Report) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน 2559 (ตัวชี้วัดที่ 6.1)


รายละเอียดเอกสาร

แบบฟอร์มรายงานผล (Report) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความเสร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร)

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 07 กันยายน 2559

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 37

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน