รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร แบบฟอร์มดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ HA


รายละเอียดเอกสาร

ตัวชี้วัดดังกล่าวกำหนดให้หน่วยงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน HA ตอนที่ 1 ภาพรวมการบริหารองค์กร และดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำแผนการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์ HA ปีงบประมาณ 2558 ของหน่วยงาน และส่งภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 (เนื่องจากกำหนดเดิม คือ วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 เป็นวันหยุดราชการ) 2. ทบทวนและจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร ประจำปี 2558 และส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 3. จัดทำรายงานผล (Report) การดำเนินงานตามแผนการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์ HA ปีงบประมาณ 2558 และส่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 4. รับการเยี่ยมสำรวจ Pre-audit และ Post-audit 5. นำเสนอผลงานการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์มาตรฐาน HA เพื่อให้การดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงขอส่งแบบฟอร์มสำหรับการดำเนินการตามข้อ 1-3 และแนวทางการนำเสนอผลงานการพัฒนาองค์กรตามข้อ 4 มาดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ โดยขอให้หน่วยงานท่านดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและส่งเอกสารตามแบบฟอร์มดังกล่าวไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหารภายในกำหนดต่อไป

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 21 พฤษภาคม 2558

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 23 มิถุนายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 87

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน