รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของ กพร.


รายละเอียดเอกสาร

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มีประกาศเรื่องนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อบรรลุแนวทางในการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานความโปร่งใส กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการเรื่องร้องเรียนตามคำสั่งกลุ่ม ที่ 120/2557 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 22 กรกฎาคม 2557

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 24 กรกฎาคม 2560

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 299

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน