รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร แบบฟอร์มแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพตามเกณฑ์ HA ปี พ.ศ. 2557


รายละเอียดเอกสาร

หมายเหตุ 1. แนวทางการตรวจประเมินของคณะเยี่ยมสำรวจอยู่ระหว่างรอยกร่าง 2. ประเด็นหลักของยกร่างอยู่ระหว่างการหารือกับผู้บริหาร แต่หน่วยงานสารมารถยกเรื่องหลักๆที่สำคัญเข้ามาก่อนได้

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 21 กรกฎาคม 2557

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 23 มิถุนายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 601

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน