รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร คู่มือประเมินผลฯ ระดับหน่วยงาน


รายละเอียดเอกสาร

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 19 กันยายน 2555

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 202

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน
 • 01 คู่มือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำนัก/กอง ปี 2548
 • 02 คู่มือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำนัก/กอง ปี 2552
 • 03 คู่มือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำนัก/กอง ปี 2553
 • 04 คู่มือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำนัก/กอง ปี 2554
 • 05 คู่มือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำนัก/กอง ปี 2555
 • 06 คู่มือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำนัก/กอง ปี 2556
 • 07 คู่มือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำนัก/กอง ปี 2556(แก้ไขตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ(ในระบบ SMART)
 • 08 คู่มือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำนักกอง ปี 2556(แก้ไขตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ(ในระบบ SMART) ล่าสุด
 • 09 คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ หน่วยงาน ปี 2557
 • 10 รายละเอียดตัวชี้วัดฯ สบส.เขต ปี 2557
 • 11 คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ หน่วยงาน ปี 2558
 • 12 รายละเอียดตัวชี้วัดฯ สบส.เขต ปี 2558
 • 13 คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ หน่วยงาน ปี 2559 (เพิ่มเกณฑ์ 1.1.2 วันที่ 23 พ.ค. 59)
 • 14 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ หน่วยงาน ปี 2560