รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร คู่มือ/เกณฑ์การประเมินผลฯ ระดับส่วนราชการของ ส.กพร.


รายละเอียดเอกสาร

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ระดับกระทรวง

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 19 กันยายน 2555

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 23 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 29

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน